Medzinárodné súdne konanie nesmie brániť vyšetrovaniu trestného činu, ktoré prebieha v Ruskej federácii

Medzinárodné súdne konanie nesmie brániť vyšetrovaniu trestného činu, ktoré prebieha v Ruskej federácii | Русская весна

V súvislosti s informáciou o tom, že Ukrajina využije procedúru na urovnanie sporov podľa Dohovoru OSN o morskom práve z roku 1982 v spojitosti s incidentom týkajúcim sa provokácie v oblasti Kerčského prieplavu s účasťou troch ukrajinských vojenských plavidiel v novembri 2018 MZV Ruska vyhlasuje nasledovné.

Ukrajinská strana opätovne koná nepoctivo tým, že sa pokúša využiť túto situáciu, ktorá vznikla v dôsledku nezákonného konania ukrajinských plavidiel na vnútropolitické ciele.

Ukrajina sa obrátila na Medzinárodný tribunál pre morské právo so žiadosťou o nariadenie dočasných opatrení bez ohľadu na možnosti vykonania konzultácií stanovených medzinárodným právom, vrátane rusko-ukrajinských dohôd.

Ruská strana je naďalej otvorená kontaktom v dvojstrannom formáte ohľadom otázok, týkajúcich sa tohto incidentu, o čom bola Ukrajina oficiálne informovaná prostredníctvom nót MZV Ruska.

V spojitosti s procesom týkajúcim sa dočasných opatrení a iniciovaným Ukrajinou na základe Dohovorom z roku 1982, ruská strana vychádza z toho, že Medzinárodný tribunál pre morské právo nemá jurisdikciu pre posúdenie «kerčského incidentu», konkrétne, v dôsledku výhrad na strane Ruskej federácie a Ukrajiny týkajúcich sa neuplatniteľnosti procedúr uvádzaných v Dohovore z roku 1982 ohľadom jednotlivých kategórií sporov.

V dočasných opatreniach žiadaných Ukrajinou nenachádzame prvky naliehavej potreby, čo je povinnou podmienkou ich nariadenia. Procesné práva ukrajinských námorníkov sa dôsledne dodržujú, námorníci využívajú služby advokátov, dostáva sa im lekárska starostlivosť. Aj fakt, že sa Ukrajina po dobu takmer piatich mesiacov neponáhľala s oslovením Tribunálu svedčí o absencii naliehavosti.

Medzinárodné súdne konanie nesmie brániť vyšetrovaniu trestného činu, ktoré prebieha v Ruskej federácii a jeho výsledky nesmú byť predurčené rozhodnutím medzinárodného súdneho orgánu.

Vyzývame ukrajinskú stranu, aby konala poctivo, v záujme urovnania problému, ktorý vznikol z jej viny, prejavila skutočnú starosť o svojich občanov a namiesto ňou iniciovaného súdneho konania pristúpila ku konzultáciám medzi stranami.

Количество просмотров: 42


b4a8f662eb47b5d8